Vilkår for Salecto Pay

Definition:

Betingelserne er gældende fra d. 1. juni 2022.
Gældende priser og prisstruktur kan til enhver tid ændres med 3 måneders forudgående varsel.

Salecto Pays ydelse

Tilmelding til Salecto Pay giver mulighed for, at Kunden kan modtage betalinger over internettet. Salecto Pays betalingsgateway er godkendt af Indløser, og overførsler mellem Salecto Pays betalingsgateway og indløserne sker i krypteret form.

Drift og oppetid

Salecto Pay tilstræber, at betaling over internettet kan finde sted 24 timer i døgnet alle årets dage og opretholder højeste sikkerhedsprocedurer. Salecto Pays leverandører af betalingsgateway (PSP) forpligter sig til enhver tid at være PCI-godkendt.

Salecto Pay er uden ansvar for eventuelle driftsforstyrrelser, men skal forsøge hurtigst muligt at få rettet eventuelle fejl.

I tilfælde af vedligeholdelse/tekniske ændringer m.v. er Salecto Pays PSP berettiget til at afbryde driften i kortere perioder.

Kundens ansvar

Kunden er ansvarlig for, at betalingsoverførslerne overholder gældende lovgivning m.v., herunder regler fastsat i betalingskortloven, registerforskrifter og forbrugerbeskyttelse.

Såfremt Kunden ikke indgår en indløsningsaftale med Salecto Pays partner, Clearhouse, kan Kunden selv indgå aftale med andre indløsere om anvendelse af betalingskortsystemer. De indløsningsaftaler, som indgås mellem Kunden og indløsere, er udelukkende en aftale mellem disse to parter. Salecto Pay er ikke part i indløsningsaftaler.

Kunden er forpligtiget til at overholde regler/retningslinjer. fastsat af Salecto Pay og derudover forpligtiget til at underrette om enhver uregelmæssighed ved driften, herunder mistanke om tredjemands eventuelle indtrængen.

Salecto Pay er uden ansvar for tab, som brugeren måtte lide ved, at andre får kendskab til brugerens password m.v. samt eventuelle krav fra kunder om tilbageførsel af betalinger gennemført over internettet, uanset hvilke indsigelser kortholder/slutkunde måtte fremkomme med.

Kunden kan ikke overfor Salecto Pay rejse krav i anledning af driftsforstyrrelser uanset årsagen til disse.

Rettigheder

Salecto Pay er berettiget til uden forudgående varsel at overdrage sine forpligtelser i henhold til nærværende almindelige betingelser til tredjemand.

Salecto Pay har samtlige rettigheder til software, som denne anvender ved overførsler i henhold til nærværende almindelige betingelser, og begge parter har ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende den anden part og/eller tredjemand, som man måtte få kendskab til.

Kunden opnår alene en tidsbegrænset, ikke-eksklusiv brugsret til den service, Salecto Pay stiller til rådighed.

Kundens brugsret til Salecto Pays software samt øvrigt materiale er til enhver tid betinget af rettidig betaling af ethvert udestående til Salecto Pay.

Kunden krænkelse af disse rettigheder betragtes som væsentlig misligholdelse af aftalen.

Priser og fakturering

Gældende priser og prisstruktur kan til enhver tid findes på https://salecto.dk/salecto-pay.

Fakturering af abonnement for Salecto Pay sker forud og følger skæringsdatoen for Kundens abonnement for webshoppen. Det månedlige forbrug faktureres månedligt bagud.

Betaling af det månedlige forbrug afregnes med kreditkort via vores egen betalingstjeneste.

Aftalens ikrafttræden og ophør

Aftalen mellem Salecto Pay og Kunden træder i kraft straks ved bestilling og løber, indtil Kunden opsiger.

Kunden kan opsige aftalen med Salecto Pay. Kunden kan skriftligt opsige aftalen med 1 måneds varsel forud for skæringsdatoen for aftalen, medmindre andet specifikt fremgår af parternes skriftlige aftale. En skriftlig opsigelse skal sendes til [email protected].

I tilfælde af væsentlig misligholdelse er hver af parterne berettiget til straks at ophæve aftalen.

I tilfælde af brugerens misligholdelse af nærværende almindelige betingelser, herunder specielt gældende lovgivning og myndighedsforskrifter, er Salecto Pay berettiget til straks at afbryde Kundens tilslutning.

Disse vilkår kan opdateres

Salecto forbeholder sig retten til at opdatere disse vilkår og betingelser til enhver tid uden forudgående varsel. Salecto gør dette ved at poste en opdateret eller modificeret version af disse vilkår. Dit brug af Salecto Pay efter sådanne ændringer udgør din accept af at følge og være bundet af de ændrede vilkår og betingelser. Derfor anbefaler vi, at du læser disse vilkår og betingelser, hver gang du bruger Salecto Pay på Salectos webshop-platform.