Forretningsbetingelser

For Salecto ApS

CVR-nr.: 36 97 69 69, (”Salecto”), gældende pr. 11.07.2016.

1. Anvendelse
Disse betingelser er gældende i alle forhold mellem Salecto og kunden, medmindre andet er aftalt skriftligt. Betingelserne er gældende uanset kundens yderligere og/eller modstridende betingelser angivet i købsordrer eller anden kommunikation fra kundens side. Bestemmelser, der fraviger eller supplerer betingelserne, er kun gyldige i det omfang, sådanne bestemmelser er udtrykkeligt og skriftligt accepteret af Salecto. Salecto leverer alene løsninger til erhvervsdrivende, herunder offentlige myndigheder, foreninger, og sammenslutninger mv., men ikke til privatpersoner.

2. Produkter
Betingelserne omfatter leje af webshop samt ethvert andet produkt og enhver anden serviceydelse, som tilbydes af Salecto (samlet ”produkter”).

3. Aftalens indgåelse
Aftalen mellem parterne indgås skriftligt. En aftale er først bindende for Salecto ved Salectos skriftlige accept af aftalen.
Ved aftalens indgåelse forpligter kunden sig til at oplyse navn, adresse, telefonnummer, CVR-nummer samt e-mailadresse. Salecto forpligter sig til at behandle alle oplysninger om kunden fortroligt.

4. Kundeinformation og markedsføring
Salecto forbeholder sig retten til at bruge kundens oplysninger, herunder abonnementsoplysninger, til udarbejdelse af generelle statistikker samt til at anvende det udførte arbejde som reference i salgs- og markedsføringsøjemed.
Kunden modtager nyhedsbreve via e-mail og sms med information om aktuelle tilbud, nye produkter, nye serviceydelser, varslinger om vedligeholdelse mv. Kunden giver i den forbindelse samtykke til, at Salecto kontakter kunden via e-mail og sms.

5. Aftalens varighed
Aftaleperioden for leje af webshoppen (start og udløb) fremgår af aftalen mellem parterne og/eller fakturaen.
Aftalen er bindende for det antal måneder, som er anført på ordrebekræftelsen. Efter udløb af Aftalens binding kan kunden skriftligt opsige aftalen med 3 måneders varsel forud for skæringsdatoen for aftalen, medmindre andet specifikt fremgår af parternes skriftlige aftale. Eventuelt forudbetalt beløb refunderes ikke.
Med undtagelse af tilfælde omfattet af pkt. 16 (ændringer af aftalen i aftaleperioden), er aftalen uopsigelig fra kundens side i Aftalens bindingsperiode som anført på ordrebekræftelsen.
Salecto forbeholder sig retten til at annullere en aftale, hvis aftalens opgave mod forventning viser sig for omfangsrig. I dette tilfælde vil kunden ikke blive faktureret for eventuelt allerede udført arbejde.
Salecto kan opsige enhver aftale med 3 måneders varsel herunder, men ikke begrænset til tilfælde hvor Salecto ønsker at lukke specielle abonnementstyper. I tilfælde af Salectos opsigelse vil et eventuelt forudbetalt beløb blive refunderet.

6. Levering, pris og betaling
Den lejede webshops ligger indledningsvis på en stagingserver hos Salecto. Webshoppen præsenteres på stagingserveren som en stagingshop, hvorefter der uden beregning ydes 30 dage til eventuelle rettelser af opsætning og grafisk design. Lejeperioden for webshoppen starter ved kundens godkendelse af webshoppen dog senest ved udløbet af førnævnte periode på 30 dage. Levering af webshoppen anses for sket ved lejeperiodens start.
Leje af webshoppen faktureres forud for den aftaleperiode, der er anført på ordrebekræftelsen. Fakturering for første aftaleperiode sker, når webshoppen præsenteres på stagingserveren som en stagingshop.
Salecto forbeholder sig retten til at fakturere op til en måned før udløb af aftaleperioden for leje af webshoppen i næste periode.
For design af webshoppen samt andre serviceydelser (enkeltstående ydelser) gælder, at Salecto fakturerer i forbindelse med Salectos skriftlige accept af kundens bestilling, og fakturering sker således forud for Salectos levering.
Alle priser angivet af Salecto er eksklusive moms og er i danske kroner. De til enhver tid gældende priser kan rekvireres hos Salecto.
Enhver betaling skal ske senest otte dage fra fakturadato (forfaldsdagen). Ved kundens forsinkelse med betalingen tillægges en morarente på 2 % af det forfaldne beløb for hver påbegyndt måned, indtil fuld betaling er sket. Ved enhver betalingsforsinkelse forbeholder Salecto sig retten til at lukke adgangen til den lejede webshop og eventuelle ekstraydelser, indtil Salectos tilgodehavende er betalt fuldt og endeligt. Desuden forbeholder Salecto sig retten til at hæve aftalen og kræve erstatning ved kundens manglende betaling.
Ved handel med virksomheder i EU, hvor Salecto ikke opkræver moms, er kunden forpligtet til at oplyse sit gyldige momsnummer til Salecto. Hvis Salecto pålægges afregning af moms som følge af, at et momsnummer er ugyldigt eller fejlagtigt, forbeholder Salecto sig retten til at viderefakturere denne udgift.

7. Domænenavn
Det er kundens ansvar at sikre sig et lovligt domænenavn til brug for webshoppen. Har kunden ikke sikret sig et domænenavn, kan Salecto vejlede kunden om registrering af et domænenavn. Ligeledes kan Salecto hjælpe kunden med at redelegere kundens domænenavn til den lejede webshop hos Salecto. Salecto er ikke ansvarlig for funktionalitet af domæner uanset årsag. Salecto gør opmærksom på, at der kan være problemer med domæner som indeholder Æ, Ø, Å, accenttegn eller andre specialtegn.

8. Materialer til brug for design og lignende
Kunden er forpligtet til at levere alt relevant materiale til brug for Salectos levering af produkterne, herunder til udarbejdelse af webshoppen, senest 14 dage efter indgåelse af aftalen.
Salecto forbeholder sig retten til på egen hånd at oprette den midlertidige testside med webshoppen på stagingserveren, såfremt alt relevant materiale ikke er modtaget senest 14 dage efter aftalens indgåelse. I dette tilfælde har kunden 30 dage fra faktureringsdato til at anmode Salecto om eventuelle rettelser af grafik eller opsætning.
Salecto kan ikke holdes ansvarlig for materialer, herunder USB-sticks eller andre digitale lagringsmedier, som beskadiges eller bortkommer, mens de er i Salectos varetægt. Salecto anbefaler og opfordrer derfor altid til, at kunden beholder kopier af alt indsendt materiale, samt at kunden selv udarbejder en backup af materialet, inden det overgives til Salecto, således at kunden ikke lider skade ved eventuel bortkomst.

9. Persondata
I det omfang at Salecto er databehandler i henhold til persondataloven, handler Salecto alene efter instruks fra kunden som dataansvarlig.
Salecto skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger.
Salecto skal på kundens anmodning give kunden tilstrækkelige oplysninger til, at denne kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

10. Særligt store datamængder mv.
Leje af webshoppen omfatter adgang til at lagre en bestemt mængde data og datafiler vedrørende kundens webshop på Salectos server. Webshoppen hos Salecto har den fordel, at der ikke betales for trafik til kundens hjemmeside(r). Salecto kan til enhver tid og uden varsel fastsætte øvre grænser for datamængder for hver enkelt webshop, som lejes hos Salecto.
Salecto vil kontakte kunden ved ekstra stor trafik. Salecto forbeholder sig til enhver tid retten til uden varsel at ophæve kundeengagementer, hvor der sker misbrug eller opleves særligt stor trafikmængde.

11. Aftalens omfang
Salecto henviser til tilgængelige og opdaterede vejledninger vedrørende produkter og serviceydelser fra Salecto samt til Salectos kundeservice.
Salecto tilbyder ikke FTP-adgang, udover begrænset adgang til udvalgte tredjepartsmoduler, som er godkendt af Salecto. Salecto tilbyder endvidere ikke adgang til kildekode eller database.
Der kan undtagelsesvis forekomme driftsforstyrrelser, fx i forbindelse med nødvendigt vedligehold, hvilket kunden skal acceptere. Forudsigelige driftsstop varsles så vidt muligt forud enten på wordpressmu-55070-827753.cloudwaysapps.com eller via e-mail.

12. Misligholdelse
Kunden forpligter sig til at overholde dansk lovgivning. Ved misligholdelse af lejen af webshoppen, aftalen eller disse betingelser, herunder ved uetisk opførsel på nettet, vil webshoppen blive spærret. Genåbning sker først, når Salecto har sikret sig, at der ikke vil ske gentagelse af sådan adfærd. Misligholdelse herefter vil medføre ophævelse af aftalen uden yderligere varsel. Det bemærkes, at forudbetalte beløb ikke refunderes i tilfælde af enhver form for misligholdelse, samt at kunden er erstatningsansvarlig over for Salecto efter dansk rets almindelige regler.
Racistisk, pædofilt, eller på anden måde krænkende eller ulovligt materiale (herunder billeder, musik mv. uden behørigt ejerrettighedsforhold), eller andet uetisk indhold må ikke forefindes på nogen af Salectos servere, og en overtrædelse heraf udgør en misligholdelse af aftalen. Dette gælder uanset om det er i form af tekst, billeder, filmklip, hyperlinks til billeder eller tilsvarende materiale. Salecto forbeholder sig retten til straks og uden varsel at slette materiale af nævnte karakter. Hvorvidt materiale er af en sådan karakter, beror alene på Salectos skøn.
Det er alene kundens ansvar at påse, at det valgte domænenavn samt indholdet og benyttelsen af den lejede webshop og eventuelle søgeord i søgemaskiner (fx Google) mv. ikke krænker tredjemands ret eller gældende lovgivning.

13. Adresseændringer og andre ændringer i kundens forhold
Hvis de oprindeligt opgivne oplysninger, herunder adresse, telefonnummer eller e-mailadresse ændres, skal kunden straks give Salecto skriftlig besked herom.

14. Ansvarsbegrænsning
Salecto er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler med følgende modifikationer:
• Salecto fraskriver sig ethvert ansvar for tab af omsætning, tabt arbejdsfortjeneste, tab af goodwill, tab og beskadigelse af data og IT-systemer eller generelt tab i tilfælde af driftsforstyrrelser eller nedetid samt ethvert indirekte tab.
• Salecto fraskriver sig ethvert ansvar for nedbrud eller svigtende adgang til hjemmesiden og webshoppen herunder som følge af brand, hacking, virus, nedbrud i strømforsyningen eller internetforbindelsen, samt for forhold, som har karakter af force majeure.
• Salecto garanterer ikke for webshoppens kompatibilitet eller egnethed til at opfylde det formål, som kunden tilsigtede.
• Salecto er i tilfælde af fejl og mangler ved produkter berettiget til at foretage afhjælpning. Hvis Salecto afhjælper fejlen eller manglen inden rimelig tid, kan kunden ikke rette yderligere krav mod Salecto som følge af fejlen eller manglen.
• Salectos ansvar kan aldrig overstige, hvad kunden har betalt til Salecto for den mangelfulde ydelse inden for de seneste 12 måneder før den episode, som giver anledning til kravet, fandt sted.

15. Produktansvar
Kunden skal holde Salecto skadesløs i det omfang, Salecto pålægges produktansvar over for tredjemand med hensyn til tab, som Salecto ikke er ansvarlig for over for kunden efter disse betingelser.
Salecto er ikke ansvarlig for kundens personskade eller for kundens ansattes eller tredjemands personskade, med mindre kunden påviser, at personskaden er opstået som følge af Salectos handlinger eller undladelser.
Salecto er ikke ansvarlig for skade på fast og/eller personlig ejendom. Salecto er heller ikke ansvarlig for skader, der opstår på produkter fabrikeret eller leveret af kunden, eller produkter, som kundens produkter former en del af, eller skade på fast og/eller personlig ejendom, der er forårsaget af sådanne produkter. Salecto er heller ikke ansvarlig for skade på kundens produkter, som leverede produkter inkorporeres i.
Kunden er forpligtet til uden ugrundet ophold at informere Salecto, hvis tredjemand fremsætter krav vedrørende produktansvar mod kunden.

16. Ændringer af aftalen og varslinger heraf
Salecto kan varsle ændringer af aftalen via e-mail til den e-mailadresse, kunden oplyser ved bestilling af produkterne/oprettelse af aftalen. Salecto kan ændre aftalen med et varsel på 30 dage.
Kunden kan skriftligt opsige aftalen med virkning fra ikrafttrædelsen af de nye aftalevilkår. Kundens opsigelse skal i så fald være modtaget af Salecto senest 14 dage før ikrafttrædelsen af de nye aftalevilkår.
Ændringer af rent begunstigende karakter for kunden kan gennemføres uden forudgående varsel.
Salecto kan løbende foretage rettelser/ændringer i de enkelte moduler og produkter af hensyn til driften, herunder indskrænke eller ophøre med at tilbyde særlige abonnementstyper.
Salecto kan overdrage den tekniske drift af enhver ydelse til tredjemand, såfremt dette kan ske på uændrede vilkår for kunden.
Kun i tilfælde af væsentlige ændringer er kunden berettiget til at opsige aftalen i aftaleperioden.

17. Immaterielle rettigheder

Samtlige immaterielle rettigheder knyttet til produkterne og webshoppen, herunder ophavsretten til webshoppen, det grafiske layout af webshoppen og alle tilknyttede moduler og ekstraydelser, tilhører eksklusivt Salecto. Dette gælder også immaterielle rettigheder til værktøjer, processer, modeller, komponenter, kildekoder, kildefiler, programmel og dokumentation, der udvikles af Salecto i forbindelse med levering af produkter til kunden. Anvendelse uden Salectos samtykke er forbudt.

Kunden tildeles dog en tidsubegrænset vederlagsfri brugsret til det grafiske design på webshoppen, som kunden har købt. Kundens brugsret omfatter ikke kildefiler hertil.

Salecto er ikke ansvarlig for brugen af kundens eller tredjemands billeder og grafiske elementer på webshoppen.

18. Lovvalg og værneting
Eventuelle tvister mellem Salecto og kunden afgøres ved Retten i Aarhus efter dansk ret, bortset fra CISG samt dansk rets internationale privatretlige regler, hvis disse ville føre til anvendelse af et andet lands ret end dansk ret.